logo

知识产权信息服务

全方位为企业和科研机构等提供基于专利信息等知识产权的咨询服务,主要服务包括专利检索和知识产权评议。 

专利检索的服务主要包括: 

  • 技术主题检索 
  • 专利权人检索 
  • 可专利性检索
  • 侵权检索
  • 无效检索 
  • 法律状态检索

知识产权评议分析范围包括:

  • 专利发展态势分析
  • 专利预警分析 
  • 专利战略分析
  • 专利价值评估

联系人:陆娇 
电 话:021-54922853 
Email :jlu@sinh.ac.cn 


中国科学院上海科技查新咨询中心
地址:上海岳阳路319号31号楼C座东门一楼 
邮编:200031  
传真:021-54922934  
网址:http://www.chaxin.ac.cn

联系我们

科技查新业务联系
 
联系人:刘剑 (业务主管)                             黄雁萍 (业务咨询)
电 话:021-54922920                                  021-54922915
Email :chaxin@sinh.ac.cn 

引文检索业务联系
 
联系人:陈桦  
电 话:021-54922919 
Email :ywjs@sinh.ac.cn

专利情报与分析业务联系 : 

联系人:陆娇  
电 话:021-54922853 
Email :zljs@sinh.ac.cn


部门主任

江洪波(主任)  
电 话:021-54922971 
Email :hbjiang@sinh.ac.cn

陈大明(副主任)  
电 话:021-54922980 
Email :chendaming@sinh.ac.cn 

© Copyright  2009-2019 中国科学院上海科技查新咨询中心 - All rights reserved.