logo

中国科学院上海科技查新咨询中心关于2022年春节放假安排的通知


中国科学院上海科技查新咨询中心关于2022年春节放假安排的通知

 

       经中国科学院上海科技查新咨询中心研究决定,2022年春节放假安排如下:1月29日至2月9日放假,2月10日开始上班。

节假日期间,本中心将暂停各类查新业务,如有紧急需求的客户可提交各类查新委托,等正式上班后会陆续处理。

放假期间紧急联系电话:16621617020

联系人:刘剑

邮箱:chaxin@sibs.ac.cn


  特此通知。

中国科学院上海科技查新咨询中心

2022年1月21日中国科学院上海科技查新咨询中心
地址:上海岳阳路319号31号楼C座东门一楼 
邮编:200031  
传真:021-54922934  
网址:http://www.chaxin.ac.cn

联系我们

科技查新业务联系
 
联系人:刘剑 (业务主管)                             黄雁萍 (业务咨询)
电 话:021-54922920                                  021-54922915
Email :chaxin@sinh.ac.cn 

引文检索业务联系
 
联系人:陈桦  
电 话:021-54922919 
Email :ywjs@sinh.ac.cn

专利情报与分析业务联系 : 

联系人:陆娇  
电 话:021-54922853 
Email :zljs@sinh.ac.cn


部门主任

江洪波(主任)  
电 话:021-54922971 
Email :hbjiang@sinh.ac.cn

陈大明(副主任)  
电 话:021-54922980 
Email :chendaming@sinh.ac.cn 

© Copyright  2009-2019 中国科学院上海科技查新咨询中心 - All rights reserved.